Waar staan we voor?

Werkingsprincipes.

Aansluitend bij het “mission statement“ CLB GO! en de richtlijnen uit het kaderdecreet IJHV steunt de werking van het centrum en van de medewerkers op waarden en principes die de emancipatie en de participatie van de cliënten versterken.

Onze medewerkers steunen op de volgende principes:

 • Zij werken gratis.
 • Zij werken laagdrempelig wat wil zeggen dat zij bereikbaar zijn voor alle cliëntengroepen zonder contra-indicaties.
 • Zij stellen in hun tussenkomsten steeds het belang en het welbevinden van de leerlingen voorop en respecteren het zelfbeschikkingsrecht, de meningen en de rechten van kinderen en jongeren doorheen de hulpverlening.
  • “welbevinden
   Het centrum vertaalt het begrip welbevinden als “een toestand van zich optimaal goed voelen op fysiek, mentaal en sociaal vlak( goed in zijn vel zitten) om maximale groei - en ontwikkelingskansen te benutten en capaciteiten te ontwikkelen en te gebruiken. Het centrum wil het welbevinden voor alle leerlingen bevorderen via probleemgeoriënteerde acties (curatief en preventief ) en door eigen medewerkers, onderwijs- en andere actoren te stimuleren tot acties die de contextuele randvoorwaarden voor individueel en collectief welbevinden optimaliseren. Het gaat daarbij om doelbewuste en systematische initiatieven om een context voor optimale groei en ontwikkeling te realiseren en contextuele risicofactoren te beperken.

  • belang van de leerling
   Voor het centrum zijn kinderen en jongeren de feitelijke doelgroep. Om hun welbevinden, hun geestelijke en fysieke gezondheid en hun ontwikkelingskansen gaat het. Ongeacht de indicatie “vraaggestuurd” of “verplicht” en ongeacht de aard van de aangekaarte problematiek vormt het belang van de leerling steeds de drijfveer voor het respectvol handelen van de medewerkers.
   Dit impliceert dat medewerkers denken en handelen vanuit perspectief van de leerling als cliënt en bij belangenconflicten tussen leerling – school, ouders of derden of tussen ouders en school de CLB-medewerkers steeds het belang van leerlingen bewaken.
   In uitvoering van het decreet “Rechtspositie van de minderjarige in de jeugdhulp” wordt “het belang van de minderjarige” vastgesteld en afgewogen in dialoog met de  ‘bekwame’ minderjarige zelf.
   Ook voor de zelfstandige uitvoering door minderjarigen van bepaalde rechten is deze bekwaamheidsvereiste een belangrijk criterium. Het vermoeden van bekwaamheid wordt wettelijk ingesteld op de leeftijd van 12 jaar. Een centrum overstijgende visietekst reikt handvaten aan om het belang van de leerling af te wegen.
 • Zij werken op vraag en alleen met instemming van hun cliënten, uitgezonderd wat de verplichte begeleidingen betreft.
  De hulpvraag en de belangen van hun cliënten vormen steeds het uitgangspunt en staan centraal. In hun benadering van cliënten vertrekken medewerkers van die vraag en niet van het aanbod dat in het centrum bestaat. We vertrekken bijgevolg niet vanuit de vraag welk aanbod we zouden kunnen inzetten maar wel vanuit de vraag welke intensieve zorg de cliënt nodig heeft.
  Bij een verzoek tot tussenkomst vanwege scholen of andere derden nemen zij alleen begeleiding op met instemming van de leerling en/of zijn ouders. Zij houden tevens maximaal rekening met de vragen en noden, mogelijkheden, bereidwilligheid en beperkingen van de cliënt.

 

 • Zij werken subsidiair en erkennen volkomen de deskundigheid en verantwoordelijkheden van leerlingen ouders en schoolteams, respecteren en valideren hun begeleidingsinspanningen en bieden aanvullende deskundige hulp aan als deze begeleidingsinspanningen niet het gewenste resultaat opleveren. De zorg voor continuïteit en aansluiting op wat vooraf ging moet er bovendien voor zorgen dat herhaling van acties of een niet effectief begeleidingsaanbod vermeden worden.
 • Zij garanderen een brede toegankelijkheid van hun dienst- en hulpverlening, stellen zich open voor gelijk welke vraag en zorgen minstens voor een verhelderend onthaal ervan.

 • Zij hanteren geen contra-indicaties.
 • Zij werken emancipatorisch, respecteren de gelijkwaardigheid van mensen, mobiliseren maximaal de aanwezige mogelijkheden en krachten bij cliënten en cliëntsystemen door de zelfredzaamheid, de zelfsturing en de eigen draagkracht van cliënten bij het zelfstandig oplossen van problemen te ondersteunen en te versterken.
  Steunend op het IVRK en het DRPM respecteren zij het recht van kinderen en jongeren op een eigen mening en op inspraak en participatie bij beslissingen die hun eigen leven betreffen.
  De medewerkers van het CLB benaderen kinderen en jongeren als volwaardige participanten met een eigen zelfbeschikkingsrecht. CLB – medewerkers honoreren deze zienswijze in begeleidingsprocessen vanuit de overtuiging dat effecten van hulpverlening
  verhogen naarmate jonge mensen mogen participeren.
  Dit houdt ook in dat de medewerkers jongeren niet langer benaderen als ‘onderwerp’ van de begeleiding maar veeleer als een actieve en gelijkwaardige partner. Hierbij gaat het in wezen om “empowerment”  door jongeren aan te zetten tot zelfsturing via bewust en kritisch nadenken over het eigen denken, voelen en handelen om op grond daarvan weloverwogen keuzes te maken.
  CLB- medewerkers nemen in geen geval beslissingen over de hoofden van de leerlingen heen. Noodsituaties vormen hierop een uitzondering.
  Het CLB wil duidelijk breken met de status van alwetende expert en een aanpak  waarbij leerlingen de voordelen van het deskundig (be)handelen alleen maar ondergaan.Het CLB wil in tegendeel meer plaats ruimen voor een emancipatorisch – participatieve aanpak waarbij appel wordt gedaan op leerlingen als eigenaars - beheerders van hun ontwikkeling en problemen. Dit gaat gepaard met initiatiefrecht, medeverantwoordelijkheid en participatie doorheen het ganse begeleidingstraject.
 • Zij werken multidisciplinair en in team en benaderen hulpvragen vanuit verschillende perspectieven en vanuit verschillende invalshoeken.
 • Zij garanderen en hanteren bij hun handelen de nodige discretie en respecteren de rechten van de cliënten zoals die voortvloeien uit het BGH, het recht op privacy, de eigen deontologische code, het IVRK, DRPM, BVR MDD.
 • Zij werken neutraal en bewaken hun onafhankelijkheid ten aanzien van scholen door zich autonoom op te stellen met behoudt van het recht op keuze van de eigen methodieken en aanpak.
 • Zij werken zoveel mogelijk raadgevend en preventief en alleen remediërend als het niet anders kan.
  Dit impliceert dat de medewerkers preventieve actievoorstellen ontwikkelen om samen met scholen en andere betrokkenen initiatieven op te zetten die het welzijn van leerlingen preventief conserveren of  bevorderen en optimale condities scheppen voor maximale groei- en ontwikkeling.
  Het centrum beperkt zich dus niet tot probleemgeoriënteerde curatieve acties alleen maar koppelen deze aan fundamentele preventie-initiatieven die het individueel en collectief welbevinden ten goede komen, en risicofactoren voor een optimale groei – en ontwikkeling beperken.
 • Indien een hulpvraag een samenwerking met andere instanties uit de gezondheids- en welzijnssector nodig maakt, verwijzen de medewerkers met instemming van cliënten zorgzaam en deskundig door. Dit impliceert dat medewerkers een brede kijk hebben op de vraag en zorgen voor een grondige kennis van het marktaanbod.