Wie kan bij ons terecht?

Iedereen met gelijk welke vraag of hulpvraag.

Onze medewerkers zullen in alle gevallen met openheid en respect uw vraag onthalen en beluisteren en indien mogelijk een antwoord bieden of gepast reageren met een begeleidingsvoorstel. In sommige gevallen, als onze medewerkers het antwoord of de juiste begeleiding niet kunnen bieden zullen ze met leerling en ouders op zoek gaan naar een hulpverleningsdienst, die dat wel kan.

Voor wat betreft het opnemen van begeleidingsvragen kan het CLB alleen maar tussenkomen als de hulpvraag zich stelt binnen de 4 werkdomeinen. Deze domeinen zijn:

 • leren en studeren
  Het centrum focust binnen dit terrein vooral op een ondersteunende samenwerking met leerkrachten om een leerlinggerichte werkwijze en het onderwijsleerproces van alle leerlingen te optimaliseren. De methodieken HGW/HGD en consultatieve leerlingenbegeleiding laten het toe pedagogische en didactische aanbevelingen te doen die aansluiten bij specifieke onderwijs en opvoedingsnoden van sommige leerlingen.
 • onderwijsloopbaanbegeleiding
  Loopbaanbegeleiding heeft als doel leerlingen in staat te stellen om een optimale loopbaan te ontwikkelen, eigen talenten, mogelijkheden en interesses te realiseren en risicoloopbanen te vermijden.
  Het centrum stimuleert leerlingen tot een actieve en bewuste zelfsturing van hun keuzeprocessen en tot het nemen van persoonlijke verantwoordelijkheid.
  Bij problematische keuzes voorziet het centrum in een kortdurende begeleiding.

  Leerplichtbegeleiding: leerlingen met schoolverzuim en problematische afwezigheden krijgen extra aandacht en begeleiding met het oog op het herstel van regelmatig schoolbezoek en binding met onderwijs.

  Schoolondersteuning:
  • Informatie m.b.t onderwijsloopbaan
  • Ondersteunen van schoolinterne projecten OLB

 • preventieve gezondheidszorg
  De medewerkers benaderen PGZ in overeenstemming met de visie op gezondheid van de WereldGezondheidsOrganisatie.
  Het centrum werkt samen met externe partners mee aan de realisatie van de Vlaamse gezondheidsdoelstellingen die betrekking hebben op de doelgroep van het CLB.
  Naast de systematische opvolging en individuele leerlinggerichte zorg is het tevens essentieel om scholen te ondersteunen bij het ontwikkelen van een gezondheids- en veiligheidsbeleid en door adviezen te formuleren die de gezondheid, de veiligheid en hygiëne van leerlingen ten goede komen.  
  Deze structurele preventieve benadering moet evenwaardige aandacht krijgen .
 • psychisch en sociaal functioneren
  Het centrum wil factoren die de ontplooiing van leerlingen bevorderen versterken en ontwikkeling belemmerende determinanten wegwerken.
  Dit gebeurt via leerlinggebonden begeleiding enerzijds en het ondersteunen van de zorgverbreding op scholen anderzijds.
  Onze medewerkers streven tevens naar een samenwerkingsverband met schoolteams om randvoorwaarden te scheppen die het leef-leerklimaat op school en het welbevinden van leerlingen optimaliseren om op die manier psychosociale problemen te voorkomen.