Klachtenprocedure

Het pedagogisch project van het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap en de beroepsdeontologie van de CLB-medewerkers staan borg voor de respectvolle benadering van iedere leerling en zijn ouders; dus ook voor de omgang met de vertrouwelijke gegevens van een multidisciplinair dossier.

 • Voor klachten over het CLB waar het beroepsgeheim van de CLB-personeelsleden niet in het geding is, gelden dezelfde bepalingen als deze die gelden voor de school. Deze zijn opgenomen in de zogenaamde “algemene klachtenprocedure” van het schoolreglement.

 • Indien u een klacht heeft over het CLB en het beroepsgeheim van de CLB-personeelsleden is wél in het geding, dan geldt de volgende procedure.
  • Klachten over de werking van het CLB of over een concrete handeling of beslissing van een personeelslid, dienen kort na de feiten gemeld te worden aan de directeur van het CLB en met hem te worden besproken. an.dylst@g-o.be
  • Wordt na overleg met de directeur niet tot een akkoord gekomen, dan kan men schriftelijk klacht indienen bij de directeur van het CLB.
  • Binnen een termijn van 10 kalenderdagen zendt de directeur de klager een ontvangstbevestiging waarbij hij informatie verstrekt inzake de behandeling van de klacht. Indien de klacht afgewezen wordt brengt hij de klager hiervan op de hoogte en wordt dit gemotiveerd.
  • De directeur start een onderzoek naar de gegrondheid van de klacht. Na het onderzoek stuurt hij de klager een brief met een samenvatting van het onderzoek en zijn gemotiveerde bevindingen inzake de klacht.
  • De directeur behandelt de klacht binnen een termijn van 45 kalenderdagen na ontvangst van de klacht.
  • Deze klachtenprocedure schorst de beslissingen waartegen klacht ingediend wordt niet op.